ماندگاری بوتاکس ابرو

ماندگاری بوتاکس ابرو

ماندگاری بوتاکس ابرو ماندگاری این روش به چند عامل بستگی دارد. این عوامل می تواند به میزان متابولیسم بدن افراد دریافت کننده تزریق، تاثیر نوع ماهیچه، تاثیر تعداد درمان اشاره داشته باشد. در ادامه با این عوامل آشنا می شوید : متابولیسم بدن افراد دریافت کننده تزریق : هر چقدر میزان متابولیسم و یا سوخت […]