لبخند لثه ای | نمونه لبخند لثه ای

لبخند لثه ای | نمونه لبخند لثه ای

لبخند لثه ای به این صورت است که هنگام لبخند زدن، لب بالایی بیش از اندازه از دندان های بالایی فاصله گرفته، لثه ها را نمایان ساخته و لبخندی نامطلوب را ایجاد می کند. یکی از عوامل ایجاد کننده این لبخند عضله ای بیش فعال است که لب بالایی را به سمت بالا می کشد. […]