تزريق فيلر در روی استخوان و ناحيه ساب كوتانئوس

تزريق فيلر در روی استخوان و ناحيه ساب كوتانئوس

با افزايش سن پدهای چربي قسمت مياني صورت اتروفي مي شوند كه با تزريق فيلر در روي استخوان و ناحيه ساب كوتانئوس اين تغييرات قابل اصلاح است و چهره را بسيار جوان تر مي كند و با اصلاح در ناحيه گونه افتادگي خط خنده نيز اصلاح مي شود.