فیلر شقیقه

فیلر شقیقه

تزریق فیلر در شقیقه فیلر شقیقه اصفهان | فرورفتگی ناحیه گیجگاهی منجر به ایجاد ظاهر تکیده در فرد می شود که از مصادیق سالمندی در نیمه فوقانی صورت به شمار می آید. کاهش چربی در این ناحیه ممکن است در اثر تروما و بیماری نیز رخ دهد اما شایعترین علت آن همان سالمندی طبیعی است. […]