تزريق فيلر لب | مدل تزریق ژل لب روسی

تزريق فيلر لب | مدل تزریق ژل لب روسی

تزريق فيلر لب مدل تزریق ژل لب روسی در حالت دهی لب ها به تازگی مورد استقبال زیادی قرار گرفته و متقاضیان بسیاری به دست آورده است. در این حالت تزریق در ناحیه حاشیه بالای لب انجام شده و خط و گوشه بالای لب برجسته خواهد شد. این مدل برای افرادی که لب بالایی باریک […]