ار اف فرکشنال

ار اف فرکشنال

ار اف فرکشنال اصفهان مراحل انجام آر اف فرکشنال : 1. سطح پوست ناحیه با کرم بیحس کننده بمدت 30 دقیقه پوشیده می شود. 2. از کیت سوزنی باید برای هر بیمار جداگانه استفاده می شود . 3. با وارد کردن سوزن به سطح پوست انرژی آراف فقط از نوک سوزن در داخل خارج میشود […]