١سی سی فيلر ژوويدرم زير چشم

١سی سی فيلر ژوويدرم زير چشم

در بيمار مورد نظر ١سی سی فيلر ژوويدرم زير چشم تزريق شد و عكس بلافاصله بعد از تزريق مي باشد